Bid Bench - Utvärdering av er anbudskvalitet (pdf)

Går du och funderar över varför ni inte har vunnit så mycket i år eller vad ni kan göra för att förbättra era anbud och vinna mer? Med en Bid Bench analys får du svaret!

Varför vinner/förlorar vi?
Oavsett om din uppgift är att öka företagets försäljning eller behålla den befintliga kundportföljen, så når du bara dina mål om ditt anbud vinner. Är dina anbud skrivna så att företagets lösningar är att föredra framför konkurrenternas? Vet du varför? Eller, varför inte?

Ibland kan det vara svårt att veta varför ett anbud vinner och en annan gång inte. Det är heller inte ovanligt att man inte lyckas få en nöjaktig förklaring från kunden, när de har gjort sitt val. Att själv utvärdera sitt företags anbud är alltid bra, men knappast objektivt. Dessutom upplever många företag att en "självutvärdering" kan vara svår att genomföra när anbudet inlämnats eller kundens beslut träffats: antingen ska företaget arbeta vidare med nya anbud eller så är företaget i full gång med planeringen av leveransen.


Opartisk utvärdering av anbud
Låt Shipley Sweden ta temperaturen på kvaliteten av ditt företags anbud! Shipley Sweden analyserar ett eller flera färdiga och inlämnade anbud i en modell mot marknadens mest konkurrenskraftiga anbud. Vi genomför en "Bid Bench" i vilken vi värderar ett anbud på 32 kriterier innanför följande huvudområden:

  • Samstämmighet mellan anbud och förfrågningsmaterial
  • Uppfyllande av kundens konkreta behov
  • Kundanpassat
  • Konkurrenskraftighet i anbudet
  • Tydlighet och användarvänlighet
  • Visuellt och åtkomligt
  • Anbudets struktur (dokumentdesign och layout)

Anbuden utvärderas inom och mellan olika sektioner för att se om det finns konsekvens i de inlämnande budskapen.


Avslutande rapport
Med rapporten i handen kan förbättringar genomföras redan i ditt nästa anbud. Vid ett avrapporteringsmöte presenteras resultaten samt rekommenderade åtgärder. Vår rapport innehåller resultat och analyser som visar hur anbudet bedömts på en skala från 0 till 10, samt rekommendationer till eventuella förbättringar.

Baserat på denna rapport kan du genast genomföra förbättringar i ditt nästa anbud - och alla inblandade kommer att förstå vad som ska göras och hur. På så sätt vinner ni fler anbud och organisationen förbättrar sitt arbete.

 

Evaluering af tilbudskavlitet.gif

Utvärdering av anbuden
Shipley Swedens Bid Bench kan användas för att bedöma kvaliteten på dina anbud. Det är ett effektivt verktyg för att upptäcka styrkor och svagheter i dina anbud. Detta gör det möjligt att förbättra dina anbud exakt inom de områden du behöver!


Alla anbud kan förbättras!
Bid Bench ger dig svaret på hur din verksamhets anbud kan förbättras.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt