Livreddere er vi ikke, men...

Outsourcing af tilbudsgivning
At skrive tilbud, der vinder, er en fagdisciplin, der bedst udføres af nogen, der er uddannet til det og har det som deres daglige hovedbeskæftigelse. Virksomheder, der ikke råder over (nok) professionelle tilbudsmedarbejdere vælger i stigende omfang at outsource tilbudsudarbejdelsen til professionelle, der ved, hvordan et vindertilbud skal udarbejdes.

Hos Shipley Denmark oplever vi, at flere og flere virksomheder anmoder os om at skrive deres tilbud, da det ofte er vitalt for deres forretning, at de vinder et givent tilbud. Den økonomiske krise har givetvis været med til at forstærke denne tendens, da evnen til at vinde tilstrækkelig forretning er afgørende for at sikre, at forretningen løber rundt. Henvendelserne kommer fra virksomheder i alle størrelser, fra de ganske små og til de helt store, og uanset virksomhedsstørrelsen kan der være tale om tilbud, der er så vigtige for virksomheden at vinde, at det kan betyde nedskalering eller være direkte livstruende for virksomheden, hvis ikke den vinder.

Som konsekvens heraf overdrager mange virksomheder deres tilbudsgivning til Shipley Denmark. Det er opgaver, der spænder lige fra identifikation af salgsmulighederne over potentialevurdering, capture planlægning, tilbudsplanlægning, tilbudsskrivning, print og aflevering og over til præsentation og kontraktindgåelse. Alt udføres naturligvis i tæt samarbejde med den bydende virksomhed, hvor især løsningsbeskrivelse og prisfastsættelse sker med høj involvering af tilbudsgiver.

Vi oplever ligeledes virksomheder, der har vanskeligheder med at lykkes på et enkelt marked og derfor outsourcer deres tilbudsgivning netop på dette marked - eksempelvis det offentlige marked.

Vi løser derefter opgaven med at opdyrke og modne markedet, hvorefter virksomheden, når den finder det hensigtsmæssigt, atter insourcer aktiviteten.

Da Shipley Denmarks win-rate er over 80 %, når vi har været på opgaven fra starten, vælger mange virksomheder at gøre ordningen permanent ud fra betragtningen "vi holder os til det, vi er gode til, og overlader tilbudsskrivningen til jer, da I har kompetencerne til at udarbejde vindende tilbud".

I takt med at Shipley Denmark udarbejder flere og flere tilbud for den samme virksomhed, opbygger vi en viden om den pågældende virksomhed og dens ydelser som gør, at vi efterhånden bliver nærmest selvkørende, når tilbuddene skal udarbejdes. Dette afspejles da også i en minimering af de omkostninger, der er forbundet med at lade Shipley Denmark udarbejde de vindende tilbud.
Der kan altså være flere gode grunde til at outsource virksomhedens tilbudsindsats:

  • Mangel på intern ekspertise.
  • Svingende ressourcebehov til tilbudsudarbejdelse over tid (hvilket gør det uøkonomisk for virksomheden selv at vedligeholde interne kompetencer).
  • Usikkerhed eller mangel på ressourcer i forbindelse med indgang på nyt marked eller blot behov for minimering af de faste omkostninger, der er bundet op på tilbudsudarbejdelse.

Uanset hvad din virksomheds motivation er for outsourcing, sikrer brug af Shipley Denmark til tilbudsudarbejdelse, at dine tilbud lever op til dokumenteret best practice, som den bliver udført af de virksomheder i verden, der vinder flest udbud. Det giver dig både en høj win rate og lavere omkostninger til tilbudsudarbejdelse.

Kontakt os, hvis du ønsker en drøftelse af mulighederne for outsourcing af din virksomheds tilbudsarbejde. Søren Lam, + 45 4594 4043.

Skræddersyet bistand

Sales cycle

Shipley Denmark kan bistå dig i alle tilbudsgivningens faser - lige fra identifikation af salgsmuligheder og til forhandlinger og kundepræsentationer efter dit tilbud er afleveret.


CONTACT US

We will get back to you as quickly as possible.