Bid Bench - Utvärdering av er anbudskvalitet (pdf)

Går du och funderar över varför ni inte har vunnit så mycket i år eller vad ni kan göra för att förbättra era anbud och vinna mer? Med en Bid Bench analys får du svaret!

Varför vinner/förlorar vi?
Oavsett om din uppgift är att öka företagets försäljning eller behålla den befintliga kundportfölj, så når du bara dina mål om ditt anbud vinner. Är dina anbud skrivna på ett sätt, så att företagets lösningar är att föredra framför konkurrenternas? Vet du varför? Eller varför inte?

Ibland kan det vara svårt att veta varför ett anbud vinner och en annan gång inte. Det är heller inte ovanligt att man inte lyckas få en nöjaktig förklaring från kunden, när denna har gjort sitt val. Att utvärdera sitt företags anbud är alltid bra, men knappast objektivt. Dessutom upplever många företag att en "självutvärdering" kan vara svår att genomföra när anbudet inlämnats eller kundens beslut träffats: antingen ska företaget arbeta vidare med nya anbud eller så är företaget i full gång med planeringen av leveransen.


Opartiska benchmark av anbud
Låt Shipley Sweden ta temperaturen på kvaliteten av ditt företags anbud! Shipley Sweden analyserar ett färdigt och avlevererat anbud emot de benchmarks som kännetecknar de mest konkurrensdugliga anbud. Vi genomför en "Bid Bench" i vilken vi värderar ett anbud på 32 kriterier innanför följande huvudområden:

  • Korrespondens mellan anbud och anbudsmaterial
  • Uppfyllandet av kundens konkreta behov
  • Kundorientering
  • Konkurrensduglighet
  • Tydlighet och användarvänlighet
  • Visuell tillgänglighet
  • Anbudets uppbyggning (dokumentdesign och sidlayout)

Anbuden utvärderas inom och mellan sektioner för att se om det finns konsekvens i de inlämnande budskapen.


Avslutande rapport
Med rapporten i handen kan förbättringar genomföras redan i ditt nästa anbud. Vid ett senare möte presenteras en omfattande rapport som innehåller våra resultat och analyser som visar hur anbudet bedömts på en skala från 0 till 10, samt våra rekommendationer till eventuella förbättringar.

Utifrån denna rapport kan ditt företag med det samma genomföra förbättringar i ditt nästa anbud - och alla inblandade kommer att vara medvetna om sammanhang och behov. Ligger anbudets kvalitet i intervallet 0-5, kan ni uppnå stora och snabba fördelar genom att följa våra rekommendationer och förbättra anbudskvaliteten. Härmed kan ditt företag vinna flera licitationer och anbud - med efterföljd försäljning.

 

Evaluering af tilbudskavlitet.gif

Utvärdering av anbuden
Shipley Swedens Bid Bench kan användas för att bedöma kvaliteten på dina anbud. Det är ett effektivt verktyg för att upptäcka svagheter och styrkor i dina anbud. Detta gör det möjligt att förbättra dina anbud exakt på de platser där du får ut mest av att placera dina krafter.


Alla anbud kan förbättras!
Bid Bench ger dig svaret på hur precis din verksamhets anbud kan förbättras.

Kontakta oss

Vi återkommer så snart som möjligt